Níže bychom vás rádi informovali, jaké osobní údaje shromažďujeme, co s nimi provádíme a na koho se můžete obrátit v případě pochybností. Především: ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvlášť důležitá. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a zpracováváme je výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR).

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Jsme společnost HAUSER GmbH (dále jen „HAUSER“) se sídlem v Linci. Skupina HAUSER působí v následujících místech nebo prodejních pobočkách: Místa / pobočky. Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, chcete využít svá práva na soukromí nebo máte jiné pochybnosti týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se prosím následující adresu:

HAUSER GmbH
Am Hartmayrgut 4-6
A-4040 Linz | Austria
datenschutz@hauser.com

 

2. Jaké údaje jsou zpracovány a z jakých zdrojů pocházejí?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás dostáváme v rámci obchodního nebo smluvního vztahu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme legitimně získali z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, média). V zásadě se jedná pouze o vaše personálie (např. jméno, adresa, kontaktní údaje). Kromě toho zpracováváme příležitostně také následující údaje, například:

 • Údaje o zakázkách
 • Údaje o reklamě a prodeji
 • Dokumentační údaje (např. zápisy z jednání)
 • Obrazové a zvukové záznamy (např. telefonní záznamy)
 • Informace z vaší elektronické komunikace se společností HAUSER (např. Cookies, e-mail atd.)
 • Výsledky zpracování, které společnost HAUSER sama generuje
 • Data splňující zákonné a regulační požadavky
 • Legitimační údaje (např. Identifikační údaje)
 • Údaje o pracovnících

3. Jaký zájem má společnost HAUSER o vaše údaje a z jakých důvodů a za jakým účelem je může společnost HAUSER zpracovat?

3.1. Plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření

Vaše osobní údaje používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR:

 • pro zpracování nabídek a objednávek
 • pro přípravu smlouvy
 • z platné smlouvy pro její provedení, splnění, správu, účetnictví,
 • pro již existující zákaznickou a dodavatelskou podporu
 • pro správu kmenových dat a změn smluvních údajů
 • pro zpracování přihlášek během zákonné lhůty

Uzavření a splnění smlouvy se společností HAUSER je možné pouze tehdy, pokud jsme schopni zpracovat vaše osobní údaje. Pokud nám neposkytnete potřebné údaje, nelze pak uzavřít žádnou smlouvu.

 

3.2. Také v zájmu společnosti HAUSER nebo třetí osoby mohou být vaše osobní údaje zpracovány. Především podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro:

 • účel „Compliance“. Pod tímto pojmem se rozumí dodržování zákonných a jiných požadavků, jako je daň z příjmů a odvody do sociálního zabezpečení, povinnosti záznamu / podávání zpráv, audity, soulad s prověrkami ze strany vlády/úřadů,  odezva na právní procesy, dodržování zákonných práv / opravných prostředků, obhajoba při právních sporech, interní řízení stížností / nároků, vyšetřování a chování v souladu se strategiemi / postupy.
 • Plánování, provádění a dokumentace interních revizních opatření k zajištění neustálého zlepšování našich obchodních procesů a plnění povinností podle dozorčího práva.
 • Zajištění bezpečnosti IT a operací IT, provádění zátěžových testů, vývoj nových produktů a přizpůsobování stávajících produktů a systémů, migrace dat s cílem zajištění únosnosti a integrity systémů, a tedy v širším smyslu také zpracovávaných údajů. Specifikované osobní údaje se používají hlavně pro testy, kde to nelze provést s přiměřeným ekonomickým úsilím
 • na základě anonymních údajů, přičemž je samozřejmě zcela zajištěna bezpečnost dat v souladu s čl. 32 GDPR.
   

3.3. Splnění zákonných povinností: Společnost HAUSER má zákonné povinnosti, např. plnění daňově právních předpisů pro obchodní společnosti. Abychom mohli splnit tyto požadavky, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pouze v rozsahu požadovaném příslušným zákonem.

 

3.4. Souhlas: Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR opatřujeme za předpokladu, že neexistují žádné důvody vylučující protiprávnost uvedené v bodech 3.1 až 3.3 výše. Samozřejmě dodržujeme v plném rozsahu jakékoli další předpisy (včetně zákona o telekomunikacích). Váš dobrovolný a vždy odvolatelný souhlas vyžaduje společnost HAUSER za tímto účelem:

 • Uchovávání údajů uchazeče po zákonně přípustné době.
   

3.5. Předtím, než společnost HAUSER zpracuje vaše údaje pro jiné účely, než které jsou popsány v tomto dokumentu, budeme vás o tom zvlášť informovat.

 

4. S kým mohou být vaše data sdílena nebo od koho je získáváme?

V rámci skupiny HAUSER dostávají příslušné orgány nebo zaměstnanci Vaše údaje, která potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností a k ochraně legitimních zájmů. Kromě toho získávají námi pověření zpracovatelé vaše osobní údaje, pokud to potřebují pro splnění svých příslušných úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně povinni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služeb.

 

Příklady míst, kterým dále předáváme údaje:

4.1. Předávání údajů v rámci skupiny HAUSER

Individuální zpracování dat můžeme dále předat do specializovaných oblastí nebo společností v rámci naší skupiny. To se provádí proto, aby společnost HAUSER mohla vaše data centrálně spravovat.

 

4.2. Externí poskytovatelé služeb a zpracovatelé

Mezi naše externí poskytovatele služeb a zpracovatele smluv patří zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé služeb v souvislosti s plněním smlouvy (servisní a montážní partneři), správa smluv a zpracování reklamací, poštovní a kurýrní služby, personální správa, překladatelské a reklamní agentury.

 

4.3. Soudy a úřady

Existují také zákonné povinnosti, které může HAUSER splnit, pouze pokud vaše osobní údaje předáme úřadům (jako správy sociálního zabezpečení, daňové úřady nebo orgány činné v trestním řízení) nebo soudům v požadovaném rozsahu.

 

4.4. Další příjemci

V souvislosti se smluvním vztahem a zejména v souvislosti s naší povinností plnění může dojít – v závislosti na konkrétním případě – k dalšímu předávání vašich osobních údajů (jako jsou právníci, zájmové skupiny, auditoři).

 

5. Jak dlouho budou vaše data uložena a zpracována?

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu trvání celého smluvního vztahu (od zahájení do vypořádání do ukončení smlouvy), jakož i v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace. Tyto vyplývají mj. ze:

 • zákona o zaměstnancích
 • zákona o rovném zacházení
 • zákona o odpovědnosti za zaměstnance
 • zákoníku o podnikání
 • spolkového daňového zákona
 • všeobecného zákona o sociálním zabezpečení

Kromě toho lze při době uložení zohlednit zákonné promlčecí lhůty, např. podle obecného občanského zákoníku v určitých případech až na dobu 30 let (obecná promlčecí doba je 3 roky). Po uplynutí účelů uvedených v bodě 3 budou osobní údaje vymazány za předpokladu, že neexistují žádné další zákonné požadavky na jejich uchovávání.

 

6. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy pomocí prohlížeče ve vašem zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Používáme vaše cookies, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelská. Některé soubory cookies zůstávají v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookies a povolit to pouze v jednotlivých případech. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

 

7. Analýza webových stránek

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Používá se na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f. GDPR. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho navštěvování webové stránky. Informace vytvořené souborem cookies o vašem navštěvování webové stránky, jako

 • typ prohlížeče / verze
 • použitý operační systém,
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server,

jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a zde ukládány.

IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Na tomto webu jsme také rozšířili kód „anonymizeIP“ na Google Analytics. To zaručuje maskování vaší IP adresy, takže všechna data jsou shromažďována anonymně. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena.

Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných pomocí cookies a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalujte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o ochraně osobních údajů související se službou Google Analytics naleznete v centru nápovědy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

8. Profilování

K rozhodnutí o založení a vedení obchodního vztahu nepoužíváme automatické rozhodování podle článku 22 GDPR. V případě profilování jsou dotčené osoby o postupu (logice) zvlášť informovány.

 

9. Jaká práva na ochranu osobních údajů vám náleží?

Máte kdykoli:

 • právo na informace, opravu, odstranění nebo omezení zpracování vašich uložených dat
 • právo námitky proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů to můžete kdykoli zrušit bez udání důvodů s účinností do budoucna, do té doby údaje zpracováváme legálně.

 

Chcete podat stížnost? V takovém případě se můžete obrátit na adresu uvedenou v bodě 1 nebo na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (datenschutz@hauser.com). Kromě toho máte možnost podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu údajů: Österreichische Da¬tenschutzbehörde, Wickenburggasse 8–10, 1080 Wien.