dodržování předpisů

Transparentnost a otevřenost jsou pro nás velmi důležité. Pro nahlášení podezření prosím použijte náš systém pro oznamovatele.

 

Ochrana osobních údajů

Níže bychom vás rádi informovali, jaké osobní údaje shromažďujeme, co s nimi provádíme a na koho se můžete obrátit v případě pochybností. Především: ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvlášť důležitá. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a zpracováváme je výhradně na základě zákonných ustanovení (nařízení GDPR, rakouského zákona o ochraně osobních údajů, rakouského zákona o telekomunikacích).

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Jsme společnost HAUSER GmbH (dále jen „HAUSER“) se sídlem v Linci. Skupina HAUSER působí v následujících místech nebo prodejních pobočkách: Místa / pobočky. Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, chcete využít svá práva na soukromí nebo máte jiné pochybnosti týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se prosím následující adresu:

HAUSER GmbH
Am Hartmayrgut 4–6
A-4040 Linz | Austria
datenschutz@hauser.com

 

2. Jaké údaje zpracováváme k jakému účelu a na jakém právním základě?

2.1    Správa kmenových dat zákazníků a dodavatelů, včetně přípravy smlouvy

Za účelem správy kmenových dat zákazníků a dodavatelů, včetně vytváření nabídek a smluv pro zákazníky, zpracováváme následující osobní údaje zaměstnanců našich (potenciálních) zákazníků a dodavatelů:

 • Jméno a příjmení, akademické tituly,
 • Pracovní kontaktní údaje (pracovní telefonní číslo, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa),
 • Příslušnost ke společnosti / zaměstnavatel a pozice ve společnosti,
 • Příslušnost kontaktní osoby pro dodávky nebo služby, resp. pro specifické nabídky,
 • V případě OSVČ jsou to další specifické údaje týkající se podnikatele, jako například DIČ, bankovní spojení, obraty, smluvní údaje a předložené, resp. obdržené nabídky

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v uzavírání smluv a rozšiřování podnikatelské činnosti a dále získávání nových zákazníků, resp. dodavatelů a projektů a upevňování stávajících vztahů se zákazníky a dodavateli.

V případě spolupráce s dalšími společnostmi skupiny HAUSER nebo zamýšleného uzavření smlouvy s jinou společností skupiny HAUSER budou výše uvedené osobní údaje na základě oprávněného zájmu předány příslušné společnosti skupiny HAUSER.

2.2    Provádění smlouvy a již existující zákaznická a dodavatelská podpora

Za účelem provádění uzavřených smluv a již existující podpory zákazníků a vztahů s dodavateli jsou zpracovávány následující osobní údaje zákazníků a dodavatelů, resp. jejich zaměstnanců:

 • Jméno a příjmení, akademické tituly,
 • Pracovní kontaktní údaje (pracovní telefonní číslo, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa)
 • Příslušnost ke společnosti / zaměstnavatel a pozice ve společnosti
 • Příslušnost kontaktní osoby pro dodávky nebo služby, resp. pro specifické nabídky
 • Korespondence probíhající v rámci smluv, resp. projektů 
 • V případě OSVČ jsou to další specifické údaje týkající se podnikatele, jako například DIČ, bankovní spojení, obraty, smluvní údaje a předložené, resp. obdržené nabídky

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání smluv a dále pro plnění smluv podle článku 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud je to nutné v rámci tohoto účelu, budou výše uvedené osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu předány následujícím příjemcům:

 • Soudy, správní úřady, veřejnoprávní korporace
 • Pojišťovny
 • Partneři, se kterými spolupracujeme
 • Právní zástupci
 • Příjemci, které sdělili naši zákazníci, resp. dodavatelé
 • Banky

S odkazem na zákonnou povinnost uchovávání podle rakouského daňového zákona a rakouského zákoníku o podnikání budou výše uvedené osobní údaje podle článku 6 odst. 1 písm. c GDPR uložené 7 let, počítáno od konce roku, ve kterém byla splněna příslušná smlouva, resp. provedena příslušná transakce. Pokud je to nezbytné, může být tato lhůta také překročena, pokud jsou příslušné osobní údaje zapotřebí v rámci vedení soudních, správních, resp. poplatkových řízení; v tomto případě trvá uložení, resp. zpracování až do pravomocného skončení příslušného řízení.

2.3    Správa žádostí uchazečů

Za účelem zpracování žádostí uchazečů, včetně žádostí o učňovská místa, provádění výběrových řízení, včetně provádění předvýběru, pohovorů s uchazeči a rozhodování o přijetí pracovníků, a případně evidence uchazečů zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kmenové údaje (jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, příp. národnost)
 • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Údaje o vzdělání (údaje o vzdělání, včetně vysokoškolského, a dalším vzdělávání)
 • Profesní zkušenosti/kvalifikace (údaje o předchozích zaměstnavatelích a pozicích)
 • Podklady uchazečů (životopis, motivační dopis, předaná vysvědčení)
 • Dovednosti a jazykové znalosti

Vaše podklady uchazeče a příslušné informace by zásadně neměly obsahovat zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o etnickém původu, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení, politických názorech, členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje, genetické údaje a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci; zkráceně „citlivé údaje“). Pokud by vaše žádost uchazeče obsahovala citlivé údaje, nebudeme je v rámci výběrového řízení zpracovávat – pokud to není důležité jako např. pro osoby s postižením – a nebudou součástí rozhodnutí o přijetí, nýbrž budou pouze uloženy společně s ostatními podklady uchazeče.
Pokud je vaše žádost uchazeče relevantní pro ostatní společnosti skupiny HAUSER, bude předána příslušné společnosti skupiny HAUSER. Vaše osobní údaje nebudou předány příjemcům mimo EU/EHS.

V rámci tohoto účelu zpracováváme vaše osobní údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b GDPR (uzavření smlouvy z vašeho podnětu), resp. u ostatních společností skupiny HAUSER na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f GPDR, který spočívá v náboru příslušné společnosti, resp. pro příslušnou společnost. Ukládání citlivých údajů, které obsahuje žádost uchazeče, probíhá na základě článku 9 odst. 2 písm. e GDPR.

Pokud nám k tomu dáte souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR), necháme si vaši žádost uchazeče v evidenci i v případě odmítnutí pro případné obsazení volné pozice v budoucnosti.

V případě přijetí se budou vaše údaje uchazeče dále zpracovávat v rámci osobního spisu. Pokud budete odmítnuti, budou vaše osobní údaje uložené po dobu 6 měsíců, resp. 12 měsíců (u uchazečů s postižením), počítáno od okamžiku, kdy vám odešleme toto sdělení. Pokud nám dáte souhlas, abychom vaše osobní údaje dále evidovali, budeme je zpracovávat až do vašeho odvolání tohoto souhlasu.

2.4    Vyřizování dotazů podaných prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Pro vyřizování dotazů, které jsou podány prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách (www.hauser.com/kontakt), zpracováváme následující osobní údaje, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, přání nebo stížnosti:

 • Jméno a příjmení (resp. uvedené jméno)
 • E-mailová adresa
 • Předmět (Všeobecně, Média a marketing, Produkty a služby)
 • Obsah vaší zprávy, resp. dotazu
 • U předmětu „Všeobecně“ navíc: země, kde sídlíte
 • U předmětu „Média a marketing“ navíc: produkt, o který se zajímáte, a uvedená adresa (zpravidla firemní adresa)

Pokud má odpovědět některá společnost skupiny HAUSER, bude váš dotaz předán příslušné společnosti, resp. budou od ní získány potřebné informace.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v tomto případě na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v možnosti odpovědět na váš dotaz, nebo v případě dotazu týkajícího se produktu či služby na základě článku 6 odst. 1 písm. b GDPR (uzavření smlouvy subjektem údajů).

V rámci vyřizování dotazů se vaše osobní údaje zpracovávají tak dlouho, dokud je to nezbytné pro úplné zodpovězení dotazu.

 

3. Změna účelu

Než bude společnost HAUSER zpracovávat vaše údaje pro jiné účely, než které jsou uvedené v tomto dokumentu, bude vás o tom zvlášť informovat. Zejména si výslovně vyhrazujeme poskytnutí specifického prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

4. S kým mohou být vaše údaje sdíleny nebo od koho je získáváme?

Pro doplnění údajů v bodě 2 v této kapitole uvádíme, kteří příjemci osobních údajů ještě přicházejí v úvahu.

V rámci skupiny HAUSER dostávají příslušné orgány, společnosti nebo zaměstnanci vaše údaje, pokud je potřebují ke splnění příslušného účelu a v rámci příslušného právního základu podle principu nezbytné znalosti. Kromě toho získávají námi pověření zpracovatelé (např. poskytovatelé IT služeb) vaše osobní údaje, pokud to potřebují pro splnění příslušných úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování specifických služeb. Pokud v této souvislosti dojde k předání do třetích zemí, které nemají úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni v EU, budou s příslušnými příjemci uzavřeny standardní smluvní klauzule (2010/87/EC a/nebo 2004/915/EC, resp. (EU) 2021/914) a sjednána další bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budou předány například následujícím příjemcům: 

4.1. Předávání údajů v rámci skupiny HAUSER

Individuální zpracování údajů můžeme dále předat specializovaným oddělením nebo společnostem v rámci naší skupiny. To se provádí proto, aby společnost HAUSER mohla vaše údaje centrálně spravovat.

 4.2. Externí poskytovatelé služeb a zpracovatelé

Mezi naše externí poskytovatele služeb a zpracovatele smluv patří zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé služeb v souvislosti s plněním smlouvy (servisní a montážní partneři), správa smluv a zpracování reklamací, poštovní a kurýrní služby, personální správa, překladatelské a reklamní agentury.

4.3. Soudy a úřady

Existují také zákonné povinnosti, které může společnost HAUSER splnit, pouze pokud vaše osobní údaje předáme úřadům (jako jsou správy sociálního zabezpečení, daňové úřady nebo orgány činné v trestním řízení) nebo soudům v požadovaném rozsahu.

4.4. Další příjemci

V souvislosti se smluvním vztahem a zejména v souvislosti s naší povinností plnění může dojít – v závislosti na konkrétním případě – k dalšímu předávání vašich osobních údajů (například právníkům, zájmovým skupinám, auditorům).

 

5. Jak dlouho budou vaše údaje uložené a zpracovávané?

Vaše osobní údaje ukládáme, dokud je to nezbytné pro příslušný účel, například po dobu trvání celého smluvního vztahu (od zahájení přes provádění až do ukončení smlouvy), dokud existuje právní základ, resp. právní povinnost zpracování, resp. ukládání, například pro splnění zákonných povinností uchovávání a dokumentace, a dále dokud jsou nezbytné pro příslušné vymáhání, resp. obhajobu práva a související řízení. 

Relevantní právní povinnosti, resp. lhůty pro uchovávání vyplývají mimo jiné z rakouského zákona o zaměstnancích, rakouského zákona o rovném zacházení, rakouského zákona o odpovědnosti za zaměstnance, rakouského zákoníku o podnikání, rakouského daňového zákona a rakouského všeobecného zákona o sociálním zabezpečení.

Kromě toho je třeba u doby uložení zohlednit zákonné promlčecí lhůty, které činí podle rakouského obecného občanského zákoníku 3 až 30 let. Po splnění, resp. dosažení bodů uvedených v bodě 2 budou osobní údaje s přihlédnutím k technickým a organizačním opatřením vymazány, pokud neplatí další zákonné povinnosti uchovávání nebo neprobíhá relevantní řízení před soudem nebo jinými orgány.

 

6. Cookies

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají pomocí prohlížeče ve vašem zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookies zůstávají v zařízení uložené, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookies, a povolit uložení pouze v jednotlivých případech. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek. Pokud chcete svůj souhlas zrušit nebo změnit, klikněte prosím na tento **odkaz** pro otevření správce cookies. Zde můžete získat informace o všech cookies, které se používají na těchto webových stránkách. 

Technicky nezbytné cookies, které jsou nutné např. pro fungování nebo bezpečnost webových stránek, se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Všechny cookies, které nejsou technicky nezbytné, se zpracovávají na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s § 165 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích TKG 2021 a ve vašem zařízení budou uloženy pouze tehdy, když k tomu dáte souhlas.

 

7. Analýza webových stránek, monitorování a optimalizace

Analýza webových stránek (nazývaná také „měření návštěvnosti“) slouží k vyhodnocování návštěvnosti naší online nabídky a dokáže jako pseudonymizované hodnoty zaznamenávat chování, zájmy nebo demografické informace týkající se návštěvníků, jako např. věk nebo pohlaví. Analýza návštěvnosti nám například umožňuje rozpoznat, ve kterou dobu jsou naše webové stránky nebo jejich funkce či obsahy nejčastěji používané, nebo zvát k opětovné návštěvě. Rovněž můžeme zjistit, které oblasti je třeba optimalizovat.

Kromě analýzy webových stránek můžeme používat také testovací postupy, např. pro testování a optimalizaci různých verzí online nabídky nebo jejích součástí.

K těmto účelům mohou být vytvářeny takzvané uživatelské profily, které se ukládají v souboru cookie, nebo se mohou používat podobné postupy se stejným účelem. K těmto údajům mohou patřit např. zobrazené obsahy, navštívené webové stránky a zde používané prvky a technické informace, jako používaný prohlížeč, používaný operační systém a údaje o časech používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o jejich poloze, mohou být v závislosti na poskytovateli zpracovávány i tyto údaje.

Rovněž se ukládají IP adresy uživatelů. Kvůli ochraně uživatelů ale používáme maskování IP adres (tzn. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně se v rámci analýzy webových stránek, A/B testování a optimalizace nepoužívají identifikující údaje uživatelů (jako např. e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. Tzn., že ani my, ani poskytovatel použitého softwaru neznáme skutečnou identitu uživatelů, nýbrž pouze údaje uložené v jejich profilech pro účely příslušného postupu.

Informace k právním základům: Pokud uživatele požádáme o souhlas se zapojením poskytovatelů třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů tento souhlas. Jinak se údaje uživatelů zpracovávají na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na efektivních a hospodárných službách poskytovaných příjemcům vstřícným způsobem). V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit také na informace o používání cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Druhy zpracovávaných údajů: informace o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, časy zobrazení), metadata / data týkající se komunikace (např. informace o zařízení, IP adresy).

Subjekty údajů: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování: měření návštěvnosti (např. statistiky zobrazení, rozpoznání vracejících se návštěvníků), profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).

Bezpečnostní opatření: maskování IP adres (pseudonymizace IP adresy).

Právní základy: souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

Google Analytics: Měření návštěvnosti a analýza webových stránek; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; druhy zpracování a zpracovávaných údajů: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní klauzule pro přenos údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Matomo: Informace o vašem používání těchto webových stránek, vytvořené souborem cookie, se ukládají pouze na našem serveru a nebudou předávány třetím osobám; poskytovatel služby: analýza webových stránek / měření návštěvnosti formou self-hostingu; webové stránky: https://matomo.org/; smazání údajů: cookies zůstávají uložené maximálně 13 měsíců.

 

8. Profilování

Nepoužíváme automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR („profilování“). V případě zavedení profilování jsou subjekty údajů o postupu (logice) zvlášť informovány.

 

9. Jaká práva na ochranu osobních údajů vám náleží?

Máte kdykoli:

 • právo na informace, opravu, odstranění nebo omezení zpracování vašich uložených údajů
 • právo námitky proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů v souladu s požadavky výše zmiňovaných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli zrušit bez udání důvodů s účinností do budoucna; do obdržení vašeho odvolání zpracováváme vaše osobní údaje legálně.

Máte otázky k ochraně osobních údajů u společnosti HAUSER, chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, odvolat souhlas nebo si stěžovat? V takovém případě se můžete obrátit na adresu uvedenou v bodě 1 nebo na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (datenschutz@hauser.com). Kromě toho máte možnost podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu údajů: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40–42, 1030 Wien.