Prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytování informací

Následně bychom Vás chtěli informovat, jaké Vaše osobní údaje zjišťujeme, co s nimi děláme a na koho se při žádosti můžete obrátit.
Nejprve: naší zvláštní prioritou je ochrana Vašich osobních údajů. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a zpracováváme je výhradně na základě zákonných ustanoveních (GDPR).

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?
Jsme společnost HAUSER GmbH (dále krátce "HAUSER") se sídlem v Linci. Skupina HAUSER působí v následujících stanovištích resp. v prodejních kancelářích: Stanoviště / Pobočky
Pokud máte k tomuto prohlášení o ochraně údajů nějaké otázky, chcete využít Vašich práv k ochraně údajů nebo máte jinou prosbu týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na následující adresu:
HAUSER GmbH
Am Hartmayrgut 4-6
A-4040 Linz | Rakousko
datenschutz@hauser.com

2. Jaké údaje budou zpracovávány a z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí?

Zpracováváme ty osobní údaje, které od Vás obdržíme v rámci obchodního nebo smluvního vztahu. Mimoto zpracováváme údaje, které jsme získali se svolením z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodního rejstříku, médií).
Zde se jedná zásadně o Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, kontaktní údaje)
Kromě toho zpracováváme mimořádně například také následující údaje:
• Údaje o příkazech
• Reklamní údaje a údaje o odbytu
• Dokumentační údaje (např. protokoly o jednání)
• Obrazové a zvukové údaje (např. telefonní záznamy)
• Informace z Vaší elektronické komunikace se společností HAUSER (např. cookies, e-mail atd.)
• Výsledky zpracování, které generuje společnost HAUSER sama
• Údaje ke splnění zákonných a regulatorních požadavků
• Legitimační údaje (např. průkazní údaje)
• Údaje zaměstnance

3. Jaký zájem má společnost HAUSER na Vašich údajích a z jakého důvodu a k jakému účelu smí společnost HAUSER tyto údaje zpracovávat?
3.1. Plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření
Užíváme Vaše osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písmene b GDPR:
• ke zpracování nabídek a zakázek
• ke zhotovení smlouvy
• od platné smlouvy k jejímu provedení, splnění, správu, vyúčtování,
• k péči o běžné zákazníky a dodavatele
• ke správě změn kmenových údajů a smluv
• k realizaci žádostí v rámci zákonem stanoveného období
Uzavření a splnění smlouvy s HAUSER je možný jen tehdy, když můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud nám potřebné údaje neuvedete, nemůže být uzavřena smlouva.

3.2. Vaše údaje mohou být zpracovávány také v zájmu společnosti HAUSER nebo třetí osoby. Především v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro:
• účely "compliance". Tím rozumíme shodu se zákonnými a jinými požadavky, jako jsou srážky daní z příjmů a sociálního zabezpečení, povinnosti vést záznamy/zprávy, audity, shodu s prověrkami vládou/úřady, reakcí na právní procesy, sledování zákonných práv/nápravy, obhajobu při právních sporech, správu vnitřních stížností/nároků prověrky a shodné jednání se strategiemi/způsoby jednání.
• Plánování, provádění a dokumentace interních revizních opatřeních k zajištění plynulého zlepšování našich obchodních procesů a splnění právních povinností z hlediska dozoru.
• Zaručení bezpečnosti IT a provozu IT, provádění zátěžových testů, vývoj nových, jakož i úpravu stávajících výrobků, migraci údajů k zajištění nosnosti a integrity systémů a tím v dalším smyslu také zpracovávaných údajů. Uvedené osobní údaje se převážně používají pro testy, kde se to nedá provádět se zastupitelnými ekonomickými výdaji
na bázi anonymních údajů, přičemž je samozřejmě průběžně zaručena bezpečnost údajů v souladu s čl. 32 GDPR.

3.3. Plnění zákonných povinností: Společnost HAUSER má zákonné povinnosti např. daňové a podnikově-právní předpisy. Abychom to mohli splnit, zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR výhradně potřebném rozsahu příslušného zákona.

3.4. Souhlas: Vyžádáme si Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud nebyl předložen žádný z výše uvedených ospravedlňujících důvodů v bodech 3.1 až 3.3. Samozřejmě se přitom v plném rozsahu dodržují případné dodatečné předpisy (včetně zákona o telekomunikaci). HAUSER potřebuje Váš dobrovolný a kdykoliv odvolatelný souhlas pro následující účel:
• Uchovávání údajů uchazečů mimo zákonem povolenou dobu trvání.

3.5. Než bude společnost HAUSER zpracovávat Vaše údaje pro jiné účely, než jsou v tomto dokumentu uvedeny, budeme Vás o tom zvlášť informovat.

4. Komu smí být Vaše údaje předávány resp. od koho je obdržíme?

V rámci skupiny HAUSER obdrží Vaše údaje ta místa resp. zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností, jakož i pro ochranu oprávněných zájmů. Dále od nás Vaše údaje obdrží námi pověření zpracovatelé prací, pokud je budou potřebovat pro splnění své aktuální úlohy. Veškeří zpracovatelé zakázky jsou smluvně příslušně zodpovědní zacházet s Vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služeb.
Příklady pro místa, kterým předáváme údaje:

4.1. Předávání údajů v rámci podnikové skupiny HAUSER
Jednotlivá zpracování údajů můžeme předávat specializovaným oblastem nebo společnostem v rámci naší podnikové skupiny. To je provedeno tak, aby společnost HAUSER mohla centrálně spravovat vaše data.

4.2. Externí poskytovatelé služeb a zpracovatelé zakázek
K našim externím poskytovatelům služeb a zpracovatelům zakázek patří především poskytovatelé služeb IT, poskytovatelé služeb v rámci plnění smlouvy (partneři servisu a montáže), smluvní správa a likvidace škodní události, poštovní a poselská služba, externí personální správa, překladatelské a reklamní agentury.

4.3. Soudy a úřady
Existují také zákonné povinnosti, které může společnost HAUSER splnit tím, že poskytneme Vaše osobní údaje úřadům (jako jsou nositelé sociálního pojištění, finanční úřady nebo orgány činné v trestním řízení) nebo soudům v náležitém rozsahu.

4.4. Další příjemci
V rámci smluvních vztahů a obzvláště v souvislosti na naší povinností výkonu, může dojít - podle jednotlivého případu - k dalšímu předání Vašich osobních údajů (jako jsou právníci, zástupci zájmů, auditoři).
5. Jak dlouho se Vaše údaje ukládají a zpracovávájí?
Vaše osobní údaje ukládáme po dobu celého smluvního vztahu (od zahájení přes realizaci až k ukončení smlouvy), jakož i dále v souladu se zákonnými povinnostmi uschovávat a dokumentovat. Tyto vyplývají kromě jiného ze:
• zákona o zaměstnání (AngG)
• zákona o rovném zacházení (GlBG)
• zákona o povinnosti zaměstnanců (DHG)
• zákoníku o podnikání (UGB)
• spolkového daňového zákona (BAO)
• obecného zákona o sociálním zabezpečení (ASVG)

Kromě toho musí být u doby uložení zohledněny zákonné promlčecí doby, které mohou např. podle obecného občanského zákoníku (ABGB) v určitých případech činit až 30 let (obecná promlčecí doba činí 3 roky).
Po uplynutí účelů, které jsou uvedeny v bodu 3 se osobní údaje vymažou, pokud nenastanou další zákonné povinnosti uchovávat.

6. Cookies
Naše webová stránka používá takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče uloženy na Vašem terminálu. Nezpůsobují žádnou škodu.
Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku utvářeli uživatelsky přívětivě. Některé cookies zůstávají na Vašem terminálu uloženy tak dlouho, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.
Pokud si to nepřejete, můžete si Váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o uložení cookies infomováni a povolili to jen v jednotlivém případě.
Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky.

7. Webová analýza
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Použití nastane na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace, které vytvořil cookie o Vašem užívání webové stránky jako je
• typ prohlížeče/ verze,
• použitý provozní systém,
• Referrer-URL (předtím hledaná strana),
• název hostitele zpřístupněného počítače (IP-adresa),
• přesný čas dotazu na server,
se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
IP-adresa, která byla v rámci Google Analytics předána z Vašeho prohlížeče nebude sloučena s ostatními údaji Googlu. Ostatně jsme rozšířili tuto webovou stránku Google Analytics o kód „anonymizeIP“. Ta zaručuje maskování Vaší IP-adresy, takže veškeré údaje budou zjišťovány anonymně. Ve výjimečných případech bude plná IP-adresa přenesena na server Googlu v USA a tam zkrácena.

Z příkazu provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k tomu, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, sestavil hlášení o aktivitách na webových stránkách a k předložení dalších služeb, které jsou spojené s používáním webových stránek a internetu vůči webovým stránkám provozovatele. Odpovídajícím uložením můžete zabránit instalaci cookies na Vašem software prohlížeči, upozorňujeme Vás však na to, že byste v tomto případě eventuálně nemuseli v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky.

Navíc můžete zabránit zjišťování cookies vytvořené a na Vaše užívání webové stránky vztahující se údaje (vč. Vaší IP-adresy) Googlu, jakož i zpracování těchto údajů Googlem, tím že si stáhnete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu a nainstalujete ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Další informace k ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics snad naleznete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

8. Profilování
Nepoužíváme automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR k dosažení rozhodnutí o zdůvodnění a provedení obchodních vztahů. V případě profilování budou o způsobu postupu (logice) dotyčné osoby zvlášť informováni.

9. Jaká vám náleží práva na ochranu osobních údajů?
Kdykoliv máte:

• právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich uložených údajů
• právo na odvolání proti zpracování
• právo na přenositelnost údajů v souladu s předpoklady práva o ochraně údajů

V případě uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů můžete tento kdykoliv bez uvedení důvodů s účinností do budoucnosti odvolat, do té doby zpracováváme údaje oprávněně.

Chcete si stěžovat? V tomto případě se můžete obrátit na adresu, která je uvedena v bodu 1 resp. na zodpovědného za ochranu údajů (datenschutz@hauser.com). Dodatečně máte možnost si stěžovat u rakouského úřadu na ochranu údajů: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8 -10, 1080 Wien.